Общи условия за участие на Клиентите в бартерната мрежа, управлявана от „БАРТЕР МАРКЕТ" ООД

   


А. Използването на услугите, предлагани в рамките на платформата „БАРТЕР МАРКЕТ”, означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях. По този начин, Общите условията съставляват съдържанието на Договор за електронни услуги, сключен между Вас и „БАРТЕР МАРКЕТ“ ООД (наричана по-долу „Доставчик”) със седалище: ул. Цар Самуил 63, София, България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202094573.Б. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА, срещу възнаграждение, достъп за участие в организираната и поддържана от ДОСТАВЧИКА многопосочна бартерна мрежа (наричана за краткост по- долу Мрежата), съгласно Общи условия за участие на Клиентите в бартерната мрежа, и осигурява обслужването на сделките между участниците в Мрежата.1. Дефиниции1.1. „Доставчик“ е „БАРТЕР МАРКЕТ“ ООД – дружество администриращо и организиращо търговско-облигационните отношения между всички лица, участващи в създадената и управлявана от него бартерна мрежа.1.2. „Клиент“ е лице, което е търговец по смисъла на ТЗ или лице, упражняващо свободна професия, сключило Договор за участие в бартерна мрежа с Доставчика.1.3. „Договор“ означава Договор за участие в бартерна мрежа, сключен между всеки Клиент и Доставчика, с подписването на който търговци по смисъла на ТЗ, както и физически лица, в качеството си на лица, упражняващи свободни професии заявяват желанието си да станат Клиенти на организираната от Доставчика бартерна мрежа.1.4. „Участие“ означава участие в организираната и управляваната от Доставчика бартерна мрежа.1.5. „Мрежа“ означава бартерна мрежа за многопосочен бартер със стоки и услуги, създадена и управлявана от Доставчика.1.6. „Продавач“ означава Клиент, който е страна по сделка в рамките на Мрежата, предоставящ свои стоки и услуги на друг Клиент и приемащ съответно количество условни единици от друг Клиент.1.7. „Купувач“ означава Клиент, който е страна по сделка в рамките на Мрежата, приемащ стоки или услуги, предоставяни от друг клиент и предаващ съответното количество условни единици на друг Клиент.1.8. „Сделка“ означава търговска сделка между Клиенти, сключена в рамките на Мрежата.1.9. „Клиентски профил“ означава база данни, съдържаща информация за всеки отделен Клиент, която може да бъде управлявана единствено от съответния Клиент и Доставчика.1.10. „Профилна сметка“ означава сметка на Клиента, която доставчикът води за отчитане на наличността и движението на условни единици, използвани при сключването на Сделки в рамките на Мрежата.1.11. „БМ“ или „ВМ“ означава условна единица, посредством която Доставчикът отчита сключените в Мрежата Сделки между Клиентите. Стойността на 1 (един) „ВМ“ се приравнява по стойност на 1 (един) Български лев.2. Приложение на Общите условия

Настоящите Общи условия за доставка на стоки и услуги и за извършване на многопосочна бартерна търговия от Клиентите на Мрежата (наричани за краткост по-долу "Общите условия ") важат за всички Клиенти3. Участие в Мрежата3.1. В Мрежата, могат да участват само търговци по смисъла на ТЗ, както и лица, упражняващи свободни професии.3.2. Сключване на договор - Договорът се сключва между Клиентът и „БАРТЕР МАРКЕТ“ ООД за неопределен период от време, от момента, в който Клиентът се регистрира в платформата или от деня, когато започне да използва услугите, предоставени от платформата „БАРТЕР МАРКЕТ“ за първи път, в зависимост от това кое от тези действия се направи първо.3.3. Сключването на договорът задължава клиентът да си плати входна такса и в последствие годишната абонаментна такса спрямо избрания абонамент (посочени на страницата на БАРТЕР МАРКЕТ), в срок до седем работни дни от момента, в който Клиентът се регистрира в платформата или от деня, когато започне да използва услугите, предоставени от платформата „БАРТЕР МАРКЕТ“ за първи път, в зависимост от това кое от тези действия се направи първо.4. Сделки в Мрежата4.1. Всеки Клиент се съгласява да приема плащания в „БМ" в рамките на Мрежата срещу своите стоки и услуги.4.2. Всеки Клиент е длъжен да предлага на другите Клиенти стоките или услугите си на обичайните цени, изчислени в паричния им еквивалент в „БМ". Определянето на цени, по-високи от пазарните цени на Клиента, ще бъде считано за нарушение и ще бъде достатъчно основание за прекратяване на Участие или налагане на имуществена санкция в лева в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на реализираните на по-висока цена сделки в полза на Доставчика4.3. Всеки Клиент е длъжен да се идентифицира като участник в Мрежата пред другите Клиенти, непосредствено с отправяне на предложение за сключване на сделка с тях.4.4. Всеки Клиент е длъжен незабавно да уведоми Доставчика, в случай че друг Клиент необосновано откаже да сключи Сделка.4.5. Всеки Клиент е длъжен да отчита счетоводно сделките, сключени в мрежата на БАРТЕР МАРКЕТ по образец посочен в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ5. Услуги, предоставяни от Доставчика5.1. Доставчикът осигурява достъп на Клиента за участие в организирана и поддържана мрежа;5.2. Доставчикът управлява, администрира и отчита всички сключени в рамките на Мрежата търговски сделки между Клиентите.5.3. Доставчикът води профилна сметка за всеки отделен Клиент, отразяващо цялото движение по профилната сметка за предходния месец и дължимите на Доставчика възнаграждения.6. Стойностен еквивалент6.1. Доставчикът отчита сключените търговски сделки между участниците в условни единици, наречени „БМ" (BМ).6.2. Стойността на 1 (един) „BМ" се приравнява на стойността на официалната парична единица в Р. България - 1 (един) Български лев (BGN).6.2.1. Бартер Маркет си запазва правото при нестабилност на Българския лев, да приравнява стойността на „БМ“ към друга стабилна валута, а при липсата на такава към злато или сребро.6.3. Условните единици „БМ" се използват само и единствено за отчитане на сключените между Клиентите сделки в Мрежата.7. Възнаграждения7.1. За участието си в мрежата, Клиента дължи входна такса и в последствие годишна абонаментна такса за достъп до Мрежата.7.2. Клиентът се задължава да заплаща на Доставчика комисионни за сделките в мрежата според условията на договора за участие в Мрежата, подписан между Клиента и Доставчика.7.3. Комисионните в BGN се заплащат по следната банкова сметка, открита в „Първа Инвестиционна Банка” АД на името на Доставчика:„БАРТЕР МАРКЕТ” ООД , IBAN: BG 05 FINV 9150 1015 5028 33, BIC: FINVBGSF7.4. Комисионните в BGN се заплащат от Клиента към Доставчика в срок до 7 дни от представянето на извлечение от страна на Доставчика за всички продажби направен от Клиента в Мрежата за предходния месец.8. Прекратяване на Участие.8.1. Всеки Клиент може да прекрати едностранно Участието си в Мрежата, при условията на настоящите Общи правила, с изпратено до Доставчика препоръчано писмо с обратна разписка за едномесечно писмено предизвестие. Срокът на предизвестието започва да тече от датата на получаването му от Доставчика.8.2. Доставчикът има право едностранно да прекрати участието в Мрежата на всеки Клиент, без писмено предизвестие, в следните случаи:8.2.1. Неспазване от страна на Клиента на условията за участие в Мрежата или на друго споразумение, сключено с Мрежата;8.2.2. В случай на нерегламентирани и противоречащи на Общите правила действия по отношение на друг Клиент или по отношение на Доставчика;8.2.3. При забавяне на дължими плащания с повече от 30 (тридесет) дни, откриване на производство по несъстоятелност срещу Клиента или заличаването му от Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.8.3. При прекратяване на Участие възнагражденията, платени от съответния Клиент не се възстановяват, а когато не са изплатени изцяло, се дължат в пълния им размер в 7 (седем) дневен срок.9. Процедура по прекратяване на Участие.9.1. При всички случаи, когато при прекратяване на Участието, балансът по сметката на съответния Клиент е положителен и не е бил изразходван в указаните по-горе срокове, остатъкът остава в полза на Доставчика.9.2. В случай, че при прекратяване на Участие, балансът на съответния Клиент е отрицателен, в срок до 1 (един) месец от откриване на процедурата по прекратяване на Участието, той е длъжен да се издължи чрез предоставяне на собствени стоки или услуги в рамките на Мрежата. След изтичането на този срок оставащият отрицателен баланс става незабавно изискуем и Клиентът го дължи на Доставчика в BGN.9.3. Положителният баланс в сметката на Клиент, прекратяващ Участието си не може да бъде осребряван в пари BGN или друг вид валута.

9.4. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: а. преустановяване на дейнстта на „Бартер Маркет“ ООД или прекратяване поддържането на уеб сайта и платформата за бартер; б. други предвидени в закона случаи.

10. Ограничения в отговорността.10.1. Доставчикът не е страна по сделките в рамките на Мрежата и не взема отношение по въпроси, касаещи техните права и задължения.10.2 Сделките между Клиенти се сключват на доброволни начала. Доставчикът не носи отговорност за качество, ненавременни доставки, гаранции или други спорове, съдебни дела или проблеми, които могат да възникнат по отношение на стоките и услугите, предмет на сделките, сключвани между Клиенти Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, включително, но не само, загуби, злоупотреби, недобросъвестно поведение, неизправности в софтуера на Мрежата и други нежелани за Клиентите обстоятелства, които могат да настъпят в резултат на сключването в рамките на Мрежата сделки, както и от използването или качеството на продуктите и услугите по тях.11. Известия

Доставчикът и Клиентът водят кореспонденцията по между си в писмен вид, по електронен път, чрез куриер или по факс на посочените в платформата адреси и номера.12. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА НА „БАРТЕР МАРКЕТ“ ООД12.1. За да се регистрира, Клиентът трябва да попълни наличния в платформата БАРТЕР МАРКЕТ формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес.12.2. След като попълни и потвърди данните във формуляра за регистрация, Клиентът получава съобщение, в което се посочва начина за потвърждаване на регистрацията на имейл адреса и парола за достъп до Мрежата, който Клиентът е посочил при регистрацията.12.3. Като се регистрира в платформата "БАРТЕР МАРКЕТ", Клиентът потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица.12.4. Клиентът нямат право да си избират и ползват потребителски имена в платформата "БАРТЕР МАРКЕТ", които представляват или напомнят на валиден или измислен уеб адрес.13. Общи разпоредби13.1. Доставчикът запазва правото си едностранно да променя Общите условия, размера на таксите и възнагражденията по всяко време и по своя преценка. При настъпване на промени, Доставчикът уведомява Клиентите най-малко две седмици преди влизането им в сила, чрез изпращане на електронната поща.13.2. В случай на забава за плащане на дължими суми, съответния Клиент дължи неустойка на Доставчика в размер на 1 % (един процент) от дължимата сума за всеки просрочен ден, от датата на възникване на задължението до деня на пълното му изплащане.13.3. Адреса за кореспонденция с ДОСТАВЧИКА е София, ул. Цар Самуил 63, ет. 2, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.13.4. За неуредените от разпоредбите на Общите условия и сключения между Доставчика и Клиента Договор се прилага Търговският Закон и релевантната нормативна уредба на Република България. При непостигане на съгласие възникналите спорове ще се решават от страните с преговори, а при непостигане на съгласие ще се отнасят до компетентния български съд.ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Счетоводно отчитане на сделките, сключени в мрежата на БАРТЕР МАРКЕТ

При Купувача:

За осчетоводяване на покупната фактура:

Дт с-ка 304 (стоки) или с-ка 602 (услуги)

Дт с-ка 4531 (ДДС при покупки)

Кт с-ка 401 Доставчици

За осчетоводяване на плащането с „БМ“

Дт с-ка 401 Доставчици

Кт с-ка 491 Доверители, подсметка – Бартер Маркет

При Продавача:

За осчетоводяване на продажната фактура:

Дт с-ка 411 Клиенти

Кт с-ка от гр.70 приходи от продажби

Кт с-ка 4532 ДДС при продажба

За осчетоводяване на плащане с „БМ“

Дт с-ка 491 Доверители, подсметка Бартер Маркет

Кт с-ка 411 Клиенти

Забележка:

Независимо, че издаваните и получаваните документи/фактури ще са за и от различни контрагенти, плащанията по тях ще се отразяват в една обобщена сметка 491 и няма да се налага извършване на прихващане по сметки 401 и 411, както и съставяне на протоколи за прихващане.

Салдото по сметка 491 Доверители, подсметка Бартер Маркет при всеки потребител ще съответства изцяло на текущото салдо по тяхната сметка в Бартер Маркет и ще дава информация за:

-какъв е размерът на получените и предоставените стоки/услуги

-дали има да получава или да предоставя стоки/услуги и за каква стойност. 

Нагоре