Данъчното облагане на сделките в мрежата на Бартер Маркет се осъществява по същия начин, както и с реална валута. Участниците са задължени да осчетоводяват реализираните си търговски обороти в мрежата, съгласно приетата правната и нормативна уредба в Република България.

Сделки в Бартер Маркет могат да се сключват между физически или юридически лица, упражняващи търговска дейност, по смисъла на търговския закон, след съгласие с „Общи условия за ползване” между търговците и фирмата посредник Бартер Маркет ООД.

Счетоводно отчитане на сделките, сключени в мрежата на Бартер Маркет
При Купувача:

За осчетоводяване на покупната фактура:

Дт с-ка 304 (стоки) или с-ка 602 (услуги)

Дт с-ка 4531 (ДДС при покупки)

Кт с-ка 401 Доставчици

За осчетоводяване на плащането с „БМ лева“

Дт с-ка 401 Доставчици

Кт с-ка 491 Доверители, подсметка – Бартер Маркет

  
При Продавача:

Осчетоводяване на продажната фактура:

Дт с-ка 411 Клиенти

Кт с-ка от гр.70 приходи от продажби

Кт с-ка 4532 ДДС при продажба

За осчетоводяване на плащане с „БМ лева“

Дт с-ка 491 Доверители, подсметка - Бартер Маркет

Кт с-ка 411 Клиенти

 

  Забележка:

Независимо, че издаваните и получаваните документи/фактури ще са за и от различни контрагенти, плащанията по тях ще се отразяват в една обобщена сметка 491 и няма да се налага извършване на прихващане по сметки 401 и 411, както и съставяне на протоколи за прихващане.

Салдото по сметка 491 Доверители, подсметка Бартер Маркет при всеки потребител ще съответства изцяло на текущото салдо по тяхната сметка в Бартер Маркет и ще дава информация за:

-какъв е размерът на получените и предоставените стоки/услуги

-дали има да получава или да предоставя стоки/услуги и за каква стойност  

Нагоре